Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rusza rekrutacja do Inkubatora Edukacji Globalnej

Opublikowano w 10 września 2013 przez admin

Projekt „Inkubator Edukacji Globalnej dla szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska” ma na celu zwiększenie wiedzy z zakresu edukacji globalnej oraz umiejętności rzetelnego przekazywania informacji o globalnych współzależnościach młodzieży, z którą nauczyciele pracują na co dzień.


Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli pracujących w dolnośląskich szkołach ponadagimnazjalnych z miejscowości do 500 tys. mieszkańców.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Udział w projekcie jest jednoznaczny z udziałem w następujących komponentach:

1. Szkolenie, które odbędzie się 10-13 października 2013 roku we Wrocławiu.

Zakres tematyczny szkolenia:
a) edukacja globalna – definicja, zakres i problematyka
b) edukacja bez stereotypów
c) współzależności globalne we współczesnym świecie
d) nauczyciel jako facylitator

2. Przeprowadzenie warsztatów przez przeszkolonych nauczycieli.

Każdy z nauczycieli biorących udział w projekcie przeprowadzi min. trzygodzinne szkolenie dla 10 uczniów w oparciu o scenariusze przygotowane przez trenera. Dzięki warsztatom nauczyciel rozwinie swoje kompetencje facylitatorskie, jednocześnie podnosząc wiedzę i świadomość uczniów dotyczącą wyzwań globalnych. Warsztaty te powinny być przeprowadzone w ciągu dziesięciu dni od daty zakończenia warsztatów dla nauczycieli. Każdy nauczyciel złoży raport z przeprowadzonych warsztatów oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną wśród uczniów biorących udział w projekcie.

3. Sesje z mentorem, konsultacje zaplanowanych działań z uczniami.

Każdy z nauczycieli biorących udział w projekcie weźmie udział w sesjach z mentorem (online – poprzez skype lub telefonicznie), w trakcie których będą ewaluowane dotychczasowe osiągnięcia w projekcie oraz udzielane wsparcie w wymaganym zakresie. Konsultowanie treści inicjatyw młodzieżowych przyczyni się do zapewnienia przestrzegania kodeksu ws. obrazów i wiadomości, a także zapewni wsparcie merytoryczne w procesie facylitacji działań młodzieżowych. Terminy sesji zostaną ustalone indywidualnie z nauczycielami.

4. Przygotowanie i realizacja inicjatyw lokalnych z młodzieżą szkolną.

Przygotowanie akcji dotyczących wyzwań globalnych w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej, skierowanych do całych społeczności szkolnych, zapewni aktywny udział młodzieży w promocji istotnych kwestii z zakresu globalnych wyzwań oraz zwiększy świadomość społeczności szkolnych i lokalnych na temat problemów globalnych. Każdy z nauczycieli biorących udział w projekcie będzie zobowiązany do wsparcia grupy młodzieży w realizacji inicjatyw z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w wymiarze min. pięciu godzin. Grupa inicjatywna powinna liczyć 10 osób, a działanie powinno być skierowane do społeczności szkolnej. Nauczyciele będą również zachęceni do rozszerzenia inicjatyw na społeczności lokalne. W trakcie przygotowań nauczyciele będą wspierani przez mentora. Po zakończeniu działania każdy nauczyciel prześle raport do organizatorów.

Każdy uczestnik inicjatyw (10 uczniów i 1 nauczyciel w każdej z 12 szkół) otrzyma zestaw tematycznych naklejek oraz certyfikat udziału w Tygodniu Edukacji Globalnej.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (w pokojach dwu- lub trzyosobowych), wyżywienie oraz materiały szkoleniowe podczas szkolenia we Wrocławiu. Każdy uczestnik-nauczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu we własnym zakresie.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będzie przyznane nauczycielom, którzy nie realizowali dotąd żadnych działań z zakresu edukacji globalnej lub nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych, które nie realizowały dotąd inicjatyw z zakresu edukacji globalnej.

Nauczycieli zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres jmistak@chsch.pl skanów następujących dokumentów do 19.09.2013 włącznie:

1. Formularza aplikacyjnego
2. Zobowiązania do pełnego udziału w projekcie
3. Oświadczenia Dyrekcji szkoły

Powyższe dokumenty można pobrać na stronie http://www.chsch.pl/aktualnosci/dolny-slask-rusza-rekrutacja-do-inkubatora-edukacji-globalnej,1695/

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy rekrutacyjne. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do uczestników oraz szkół do 05.10.2013 r. włącznie.

Skany dokumentów powinny zawierać czytelne podpisy. Uczestnicy będą zobowiązani dostarczyć oryginalne dokumenty w dniu rozpoczęcia szkolenia, tj. 10.10.2013 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z koordynatorką projektu – Jadwiga Miśtak, e-mail: jmistak@chsch.pl; tel. 665 551 522.Powrót do Aktualności →