Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenie: Zmiany w PIT i CIT w 2019 i 2020 roku

Opublikowano w 30 stycznia 2020 przez Ula Bandurowska

Termin: 26.02.2020, godz.16.00-20.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 19.02.2020r.

Program szkolenia:

1. Zwolnienie z PIT dla osób młodych obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r.
a. kogo i kiedy dotyczy – ustalanie wiekowego i kwotowego limitu zwolnienia, charakter przychodów z ulgą
b. data uzyskania przychodu a stosowanie nowej ulgi
c. przychody uwzględniane i nieuwzględniane w limicie zwolnienia
d. zasady opodatkowania nadwyżki wynagrodzenia ponad limit zwolnienia
e. wspólny limit 50% kosztów uzyskania przychodów i nowej ulgi
f. warunki skorzystania z zerowego PIT w 2019 r. oraz od 2020 r.
g. przychody zwolnione a naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
h. zerowy PIT w informacjach i zeznaniach podatkowych
i. zwolnienie z PIT a rozliczanie nierezydentów.

2. Zmiany w rozliczaniu PIT od 1 października 2019 r.
a. kogo i kiedy dotyczą – podatnicy i rodzaje przychodów, których dotyczą planowane zmiany
b. obniżenie najniższej stawki PIT – stosowanie w zaliczkach i w rozliczeniu rocznym w 2019 r. oraz od 2020 r.
c. nowe kwoty zmniejszające podatek oraz pozostałe elementy wzoru do rozliczania PIT w 2019 r. oraz od 2020 r.
d. podwyższenie zryczałtowanych kosztów miesięcznych i rocznych pracowników, członków zarządu oraz rad nadzorczych i in.
e. data uzyskania przychodu a stosowanie nowej tabeli rozliczania PIT w 2019 r.
f. obliczanie zaliczek na PIT od 2020 r. – zmiana w zakresie miesiąca przekroczenia progu 85.528 zł.

3. Omówienie wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem PIT w świetle interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych

1. Świadczenia pracownicze – zwolnione i opodatkowane PIT:
a. zwolnienia przedmiotowe a brak przychodu
b. zapomogi
c. świadczenia wypłacane z ZFŚS
d. zakwaterowanie pracowników oddelegowanych za granicę
e. zasady uwzględniania świadczeń zwolnionych w informacjach podatkowych
f. świadczenia nieodpłatne: korzystanie z auta do celów prywatnych i służbowych, ubezpieczenia, pakiety medyczne i in.
g. świadczenia przyznane byłym pracownikom: odszkodowania, odprawy, zaległe wynagrodzenia
h. przychód z błędnie rozliczanych składek ZUS
i. pozostałe wybrane świadczenia pracownicze.

2. Zasady poboru zryczałtowanego podatku PIT – wybrane zagadnienia:
a. wynagrodzenia do wys. 200 zł osób niebędących pracownikami
b. świadczenia wypłacane emerytom/rencistom jako byłym pracownikom
c. wygrane w konkursach.

3. Pobór podatku od pracowników wyjeżdżających za granicę:
a. zasady obliczania zaliczek na PIT u osób oddelegowanych
b. zaprzestanie pełnienia roli płatnika.

4. Przedsiębiorcy i inne instytucje jako podmioty niepełniące roli płatnika wypłacające należności z tzw. innych źródeł przychodów.

4. Zmiany CIT 2020r. m.in.:
a. Podatek u źródła – kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych).
b. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
c. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020 r.
d. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania).
e. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

5. Inne wybrane zagadnienia w CIT
a. Dwa źródła przychodów w podatków CIT.
b. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego.
c. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych.
d. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
e. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych.
f. Przychody i koszty uzyskania przychodu.
g. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadząca: Monika Mucha

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego. Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”.

Uwaga!
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie Centrum Sektor 3.
Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach oraz w kalendarzu szkoleń.

Budynek Centrum wyposażony jest w podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami (Udźwig: 300kg lub 4 osoby / wymiary platformy: 1100×1400 mm (szer x gł))

Osoby niewidome, niedowidzące lub z niepełnosprawnością słuchu, chcące wziąć udział w szkoleniu realizowanym przez Centrum Sektor 3, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swoich indywidualnych potrzeb pod adresem: zapisy@sektor3.wroclaw.pl lub telefonicznie: 71 359 75 00.Powrót do Aktualności →