Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOLENIE: Zmiany w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach – wymiar praktyczny

Opublikowano w 9 grudnia 2015 przez admin

Termin: 18.12.2015 r. godz. 16.00-20.00
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65
Zapisy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do dnia 15.12.2015 r.).

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu (ich członkowie, pracownicy, wolontariusze) lub osoby planujące założyć organizację pozarządową, zamieszkałe we Wrocławiu (w pierwszej kolejności będą kwalifikowani przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Część I: Status prawny stowarzyszeń sprzed noweli z dnia 15 września 2015 r.:

1.       Konstytucyjna swoboda – nie tylko obywateli – do zrzeszania się. Prawo czy wolność obywatelska?

2.       Charakter stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszeń. Inkluzyjność czy ekskluzywność?

3.       Tworzenie stowarzyszeń i ich funkcjonowanie.

4.       Nadzór nad stowarzyszeniami; likwidacja stowarzyszeń.

5.       Rodzaje stowarzyszeń (uwzględnienie problematyki stowarzyszeń międzynarodowych).

Część II: Motywy zmian, niedoskonałości statusu prawnego stowarzyszeń.

1.       Zrzeszanie się obywateli  – w różnych formach i statystykach.

2.       Zasadnicze problemy i utrudnienia wynikające z regulacji prawnej materii stowarzyszeniowej.

3.       NGO , konsultacje społeczne i sytuacja międzynarodowa.

4.       Przebieg prac legislacyjnych prowadzących do noweli z dnia 15 września 2015 r.

Część III: Status prawny stowarzyszeń po wejściu w życie całości noweli z dnia 15 września 2015 r.

1.       Czasookres wejścia w życie poszczególnych rozwiązań. Uwagi ogólne.

2.       Silny konstytucyjny i prawnomiędzynarodowy akcent w nowej ustawie.

3.       Nowe zasady funkcjonowania i charakteru stowarzyszeń:

a)      Nowy statut członka stowarzyszenia,

b)      Zakładanie stowarzyszeń, wątek ich osobowości prawnej oraz ich funkcjonowanie i likwidacja,

c)       Zmniejszenie roli nadzoru nad stowarzyszeniami,

d)      Zmiany w zakresie rodzajów stowarzyszeń.

Część IV: Skutki zmian, realne i potencjalnie, postulaty de lege ferenda i de lege lata.

1.       Relatywny formalizm narzucony stowarzyszeniom przez ustawodawcę. Zagadnienia doktrynalne i  filozoficzne.

2.       Kierunek zmian wyznaczony przez ustawodawcę, a kierunki postulowane przez sektor pozarządowy.

3.       Skutki społeczne przewidywane przez ustawodawcę, a rzeczywiście wywołane.

4.       Legislacja Unii Europejskiej i stowarzyszenia.

Prowadzący: Michał Królak – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, od 2010 r. wykonuje zawód radcy prawnego, prowadzi własną kancelarię radcy prawnego, pracuje na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, podmiotów leczniczych, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych. Pełnił lub pełni funkcje w organach zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego oraz funkcję prokurenta spółki prawa handlowego.Powrót do Aktualności →