Konsultacje projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wzoru oferty i umowy zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

Departament Pożytku Publicznego zachęca do nadsyłania uwag do projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Uwagi można przesyłać do 17 listopada 2014.