Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Trzecia edycja Dolnośląskich Małych Grantów. 1- 13 września.2018 r

Opublikowano w 29 sierpnia 2018 przez admin

Rusza nabór wniosków w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty!

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?

Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – operator programu ogłasza nabór wniosków dla grup nieformalnych na granty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• inne.

1. Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

2. Ile wynosi dotacja?
Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

4. Do kiedy trwa nabór?
Nabór wniosków trwa od 1 września do 13 września 2018r. do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.

5. Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 27 września do 7 grudnia 2018r.

6. Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
b. wypełnij wniosek za pomocą generatora.

Po więcej informacji zapraszamy na strony:
www.malegranty.pl
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGrantyPowrót do Aktualności →