Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na organizacje pewne obowiązki. Warto je poznać!

Opublikowano w 15 lutego 2019 przez admin

money-2991843_960_720

Informacja Wydziału Partycypacji Społecznej UM Wrocławia

Szanowni Państwo,

ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) nakłada na stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i fundacje, (tzw. „Instytucje Obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym, Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia  zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Powyższą informację podpisaną przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem:

Wydziału Partycypacji Społecznej ul. G. Zapolskiej 4

50-032 Wrocław 

tel. 71 777 70 64

71 777 88 49

Stowarzyszenia i fundacje spełniające powyższe ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów, zgodnie z wymienioną ustawą.

Dodatkowe informacje w tym zakresie możecie Państwo znaleźć na stronach NGO.pl

Kiedy i jak NGO stosują ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Co nowego?

Podstawa prawna:

  • art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.);
  • art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.);
  • art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018, poz. 1491);

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/uwaga-wazne-dla-ngoPowrót do Aktualności →