Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

UWAGA! ZMIANY ORGANIZACYJNE W 2013 r.

Opublikowano w 1 lipca 2013 przez admin

Drodzy Przedstawiciele organizacji pozarządowych! Prosimy o zapoznanie się z bieżącymi zasadami współpracy z Centrum SEKTOR 3. Dowiedz się więcej i nadal korzystaj z naszego wsparcia bezpłatnie!

W wyniku postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadania publicznego Gminy Wrocław pn. „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 wraz  z Pozarządowym Ośrodkiem Kariery w latach 2013-15” wybrana została oferta złożona przez Fundację „Umbrella”, która w ocenie komisji konkursowej uzyskała 467 punktów na 500.

W złożonej ofercie utrzymujemy wszystkie dotychczasowe usługi oferowane Organizacjom, pojawią się także nowe tematy doradztwa i konsultacji. Wynikające z dotychczasowych doświadczeń niewielkie zmiany organizacyjne i doprecyzowanie zasad współpracy zostały zawarte w znowelizowanej wersji Regulaminu Centrum Sektor 3, Porozumienia o współpracy z organizacją i towarzyszących formularzach, które umieściliśmy poniżej.  Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z tymi dokumentami.

Ponieważ jest to rozpoczęcie realizacji nowego projektu, chcemy przekazać Państwu tą drogą najistotniejsze informacje dotyczące, tego na jakich zasadach Wasze organizacje będą mogły korzystać ze wsparcia oferowanego przez Centrum Sektor 3 w latach 2013-15, a przede wszystkim o najważniejszych zmianach oraz o koniecznych z Państwa strony krokach dla kontynuowania bądź podjęcia z nami współpracy:

 • Centrum Sektor 3 jest czynne pon.-czw. od 9.00 do 20.00, pt. od 9.00 do 18.00;
 • W ramach Centrum zaczął działać Pozarządowy Ośrodek Kariery (dotąd prowadzony przez Towarzystwo Edukacji Otwartej przy ul. Robotniczej), którego doradcy są do dyspozycji Organizacji w dniach i godzinach:
  poniedziałek – 14.00-16.00 – doradztwo zawodowe,
  wtorek – 13.00 – 18.00 – pośrednictwo pracy,
  środa – 9.00 – 12.00 – pośrednictwo pracy,
  czwartek – 16.15 – 18.15 – doradztwo zawodowe;
 • Zespół pracowników w Centrum Sektor 3 i POK oraz zakres ich obowiązków pozostał w zasadzie bez zmian;
 • Udostępnianie sal odbywa się na podobnych zasadach jak w poprzednich latach, jednak w przypadku cyklicznego korzystania przy realizacji projektów posiadających własny budżet, a także w dni wolne, jest konieczne poniesienie kosztów obsługi i eksploatacji pomieszczeń według „Kalkulacji Kosztów Obsługi i Eksploatacji”;
 • Sale mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem (a więc na szkolenia, warsztaty, konferencje, wystawy itp.; nie jest możliwe organizowanie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym);
 • Z szaf na dokumentację mogą korzystać organizacje, które spełniają łącznie dwa warunki: posiadają adres siedziby w Centrum Sektor 3 i odbywają regularne dyżury na stanowisku biurowym (co najmniej 1 raz w tygodniu) zapisane w grafiku Centrum Sektor 3 i podane do publicznej wiadomości;
 • Korzystanie z własnego numeru telefonu na stanowisku biurowym należy zgłosić w sekretariacie i zaznaczyć to w Porozumieniu;
 • Przypominamy organizacjom, które posiadają w KRS adres siedziby w Centrum Sektor 3, że adres ten udzielony był do końca trwania poprzedniego projektu i wygasł on 31.12.2012. W związku z tym szczególnie te organizacje prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności związanych z podpisaniem nowego Porozumienia;
 • Wszystkie organizacje dotychczas korzystające z oferty Centrum Sektor 3 są zobowiązane do zapoznania się ze znowelizowanym Regulaminem i podpisania Porozumienie – w trybie natychmiastowym.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTAMI:

NIE CZEKAJ! ZAKTUALIZUJ JUŻ TERAZ POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY SWOJEJ ORGANIZACJI Z CENTRUM SEKTOR 3 -> dokonaj zmiany w 3 krokach:

 1. zapoznaj się z powyżej zamieszczonymi dokumentami
 2. pobierz i uzupełnij POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
 3. wydrukuj i dostarcz do sekretariatu Centrum SEKTOR3 uzupełniony dokument (a jeśli jesteś nową organizacją, tj. nie współpracowałeś z nami wcześniej, przynieś również STATUT swojej organizacji + KRS) – dodatkowo prosimy wszystkie organizacje o dostarczenie swojego logo!


Powrót do Aktualności →