Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ważna informacja! NGO a ceny prądu

Opublikowano w 25 lipca 2019 przez admin

Uwaga! Tylko do 27 lipca czas na zgłoszenie organizacji do działań osłonowych przed wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce!

Podmioty wymienione w zał. Nr 1 do ustawy z dnia z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej” muszą złożyć do 27 lipca właśnie ten załącznik aby nie otrzymać podwyżki za prąd.

Organizacje nie są przedsiębiorcami (w sporej części), ale ustawa nie ma osobnego katalogu dla NGO’sów, a większość z organizacji, które ma podpisane umowy z Tauronem ma taryfy dla przedsiębiorców, co sprawia, że albo NGO złożą u swojego dostawcy energii do soboty oświadczenia wg. załącznika 1, albo będą płaciły bardzo dużo za prąd.

Zgodnie z nowymi przepisami odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:
– mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami,
– szpitalami,
– jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
– innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r., ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.
Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

Odbiorcy indywidualni z grupy taryfowej G, których jest ponad 15 milionów, nie muszą składać oświadczeń.

Komunikat z Ministerstwa Energii

Kontynuacja działań osłonowych przed wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce

Oświadczenie do złożenia (12 i 13 strona – załącznik nr 1 do ustawy)Powrót do Aktualności →