Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zagłosuj na przedstawicieli NGO – wybory do WRDPP

Opublikowano w 13 czerwca 2017 przez admin

Od 9 do 19 czerwca organizacje mogą wybierać swoich reprezentantów do wrocławskiej rady pożytku. Przedstawiamy jak to zrobić.

Lista kandydatów, karta do głosowania znajduje się na stronie BIP UM Wrocławia – kliknij
  Przebieg i zasady głosowania:
• Głosowanie trwa od 9 do 19 czerwca 2017 roku ( przez 10 dni ). 10 dniowy termin na oddanie głosu upływa w dniu 18 czerwca 2017 r., jednakże z uwagi iż jest to dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni tj. 19 czerwca 2017 r.
• Głosują zarejestrowane organizacje: wrocławskie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości działalność (co do miejsca, adresatów / beneficjentów) na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.
•  Każda z organizacji może głosować na 6 kandydatów z listy.
•  Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów.
• Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy złożyć osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, w terminie 9-19 czerwca 2017 r. w godzinach 7.45 – 15.45, podczas I Kongresu Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. – w specjalnie wyodrębnionym punkcie wyborczym lub wysłać pocztą na w/w adres – decyduje data wpływu do Biura (nie stempla  pocztowego).
• Zwracamy uwagę: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub innym rejestrze/ewidencji właściwym dla danej organizacji)
•  Głosy, które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.
• Uchwala Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/803/17 w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
• Ogłoszenie Prezydenta Wrocławia o wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017 – link
• Specjalna strona poświęcona wyborom do WRDPP


Powrót do Aktualności →