Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie – Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku

Opublikowano w 17 sierpnia 2020 przez admin

Projekt realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w Partnerstwie z Gminą Wrocław (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Szkolenia są rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
– Od kwietnia do czerwca 2020 przeszkoliliśmy 19 grup nauczycieli.
– Udział w szkoleniach rozpoczęło 226 osób.
– 181 osób do końca czerwca utworzyło scenariusze zajęć i przeprowadziło lekcje obserwowane, uzyskując certyfikaty – Lekcji:Enter
– Do projektu zgłosiło się 69 szkół z Dolnego Śląska.
– Nauczyciele i nauczycielki, którzy/e uczestniczyli/ły w naszych szkoleniach, wykorzystują zdobytą wiedzę w codziennej pracy z uczniami/uczennicami, zarówno w zdalnym, jak i stacjonarnym nauczaniu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia TIK dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych (32 godziny stacjonarnych szkoleń)
– Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści
z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych
zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.

2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin stacjonarnych szkoleń)
– Którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch
pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.
Obecnie prowadzimy nabór na: szkolenia, które odbędą się od września 2020 (w trybie online lub stacjonarnym)- ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY DO 04.09.2020

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt Dyrekcji Szkoły z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl, tel.603 313 819

Zgłoszenia odbywają się tylko w formie elektronicznej – nie ma potrzeby wypełniania papierowych formularzy!

DYREKTOR zgłasza koordynatorce:
-co najmniej: 2?3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;
-co najmniej 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;
-co najmniej 5-osobowe zespoły w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
a) Nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują;
b) Wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:
-edukacja wczesnoszkolna
-przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne
-informatycy
-przedstawiciele kadry kierowniczej szkół.

Zespół nauczycieli z danej szkoły może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach programu Lekcja:Enter w tym samym naborze, oznacza to, że szkoły, które zadeklarowały udział w projekcie Enter (…) innego Grantobiorcy, nie mogą być zgłoszone do naszego projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl.Powrót do Aktualności →